• :
  • :
Thông báo:
Sổ liên lạc điện tử
Cùng nhau tranh tài
Liên kết
Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 101
Tháng 11 : 1.002
Quý 4 : 2.104
Năm 2019 : 7.407

Kế hoạch Công đoàn

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT HUYỆN GIAO THỦY

Năm học: 2019-2020

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của Sở giáo dục – Đào tạo Nam Định, phòng Giáo Dục – Đào tạo huyện Giao Thủy, Công đoàn ngành giáo dục huyện Giao Thủy:

Năm học 2019 – 2020 là năm học tiếp tục “Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn ngành và Công đoàn cấp trên phát động.

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy, phát huy những thành tích đã đạt được của công đoàn trường năm học 2019 – 2020, Công đoàn trường Trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy xây dựng kế hoạch Công đoàn năm học 2019 – 2020 như sau:

I/Đặc điểm chung năm học 2019 - 2020

1. Sè liÖu vÒ ®éi ngò: ( từ 1/9 – 30/12/2019)

Tæng sè: 17 ®ång chÝ + 3 nhân viên hợp đồng

N÷: 19 ®ång chÝ

Nam: 1 ®ång chÝ (HĐ bảo vệ)

Danh sách các đồng chí Công đoàn viên

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Oanh

Hiệu trưởng

2

Đào Thị Hoa

Phó hiệu trưởng

3

Bùi Thị Thúy

Giáo viên, Tổ trưởng tổ 4,5

4

Trần Thị Thúy

Giáo viên , Tổ trưởng tổ 2,3

5

Phạm Thị Mây

Y tế

6

Bùi Thị Minh Hương

Giáo viên, Tổ trưởng tổ 1

7

Nguyễn Thị Kiềm Diễm

Giáo viên, Tổng phụ trách Đội

8

Nguyễn Thị Vân Anh

Giáo viên

9

Đào Thị Lý

Giáo viên

10

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên

11

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên

12

Mai Thị Hồng Hạnh

Giáo viên

13

Nguyễn Thị Ngọc

Giáo viên

14

Đỗ Thị Thúy

Kế toán

15

Vũ Thị Thoa

Giáo viên

16

Nguyễn Thị Chi

Giáo viên

17

Lại Thị Ngọc Ánh

Giáo viên

18

Phạm Văn Hương

Bảo vệ - Nhân viên HĐ

19

Mai Thị Huệ

Quản sinh - Nhân viên HĐ

20

Đặng Thị Hương

Cấp dưỡng - Nhân viên HĐ

Danh sách Ban chấp hành công đoàn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Thị Thúy

Chủ tịch công đoàn

2

Trần Thị Thúy

Ủy viên – Phụ trách kiểm tra

3

Phạm Thị Mây

Ủy viên – Phụ trách nữ công, thủ quỹ.

 

2. ThuËn lîi

Tr­êng lµ ®¬n vÞ tiªn tiÕn cña huyện trong nhiÒu n¨m vµ ®­îc nhËn nhiÒu b»ng khen vµ giÊy khen cña cÊp trªn.

§éi ngò gi¸o viªn cã tinh thÇn ®oµn kÕt, nhÊt trÝ cao. NhiÒu ®ång chÝ cã n¨ng lùc chuyªn m«n tèt, tham gia tÝch cùc c«ng t¸c ®oµn thÓ vµ cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc.

C¸c cÊp c¸c ngµnh ®Þa ph­¬ng ®· quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn yªn t©m c«ng t¸c.

Nhµ tr­êng cã chi bé §¶ng v÷ng m¹nh. Gåm 10 ®¶ng viªn chiÕm 58,8% c¸n bé c«ng nh©n viªn. Chi bé tr­ường Trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy lu«n được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

L·nh ®¹o nhµ tr­êng lu«n quan t©m tíi ®éi ngò giáo viên, t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó C«ng ®oµn viªn hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc được giao.

3. Khã kh¨n:

Kinh phÝ c«ng ®oµn eo hÑp. Nguån thu chÝnh lµ 1% ®oµn phÝ. Chñ yÕu chi cho viÖc th¨m hái, viÖc ®éng viªn phong trµo, hiếu h....

II. Ph­ư¬ng ph¸p nhiÖm vô vµ chư­¬ng tr×nh ho¹t ®éng C«ng ®oµn n¨m học 2019 - 2020:

1. NhiÖm vô träng t©m:

N¨m häc 2019 - 2020 tiÕp tôc thùc hiÖn chñ ®Ò “Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế”. N¨m häc thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø XIII vµ tiÕp tôc triÓn khai c¸c cuéc vËn ®éng: “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm gư­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh, mi thÇy c« gi¸o lµ tÊm g­ư¬ng ®¹o ®øc tù häc, s¸ng t¹o’’. N¨m häc triÓn khai phong trµo thi ®ua “X©y dùng trư­êng häc th©n thiÖn - Häc sinh tÝch cùc”. TËp chung thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau ®©y:

a) TiÕp tôc triÓn khai c¸c cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­ư¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, cuéc vËn ®éng “Mçi thÇy gi¸o c« gi¸o lµ mét tÊm gư­¬ng ®¹o ®øc, tù häc s¸ng t¹o”.

- TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn chØ thÞ sè 06/2006/CT-TW ngµy07/11/2006 cña Bé chÝnh trÞ vÒ cuéc vËn ®éng : Häc tËp vµ lµm theo tÊm gư¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh.

- ChØ thÞ sè 33/2006/ CT-TTG ngµy 08/09/2006 cña thñ tư­íng chÝnh phñ vÒ chèng tiªu cùc vµ kh¾c phôc bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc.

- Quy ®Þnh vÒ ®¹o ®øc nhµ gi¸o theo quyÕt ®Þnh sè 16/2008/Q§-BGD§T ngµy 16/4/2008 cña Bé tr­ưëng Bé GD-§T.

b) TiÕp tôc triÓn khai s©u réng phong trµo thi ®ua “X©y dùng trư­êng häc th©n thiªn - Häc sinh tÝch cùc ”.

- Phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ tæ chøc x©y dùng vµ ký cam kÕt, kÕ ho¹ch phèi hîp triÓn khai phong trµo. “ X©y dùng trường häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc.”

- §æi míi viÖc tæ chøc khai gi¶ng n¨m häc míi theo hư­íng: Tæ chøc PhÇn “LÔ” trang träng vµ phÇn “Héi” víi c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ c¸c trß ch¬i d©n gian vui t­ư¬i, sinh ®éng, t¹o kh«ng khÝ phÊn khëi cho häc sinh bư­íc vµo n¨m häc míi.

- TiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng nhiÖm vô ®· ®¹t thµnh tÝch tèt trong n¨m häc 2018 - 2019.

- Kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh tèt c¸c chØ tiªu n¨m häc.

- Tuyªn truyÒn båi d­ìng, n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ, v¨n ho¸ cho c«ng ®oµn viªn.

- Thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, ®èi víi c¸n bé gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn. Ch¨m lo ®êi sèng, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ngư­êi lao ®éng.

- Thùc hiÖn tèt c¸c phong trµo cña c«ng ®oµn cÊp trªn, cña ngµnh ph¸t ®éng.

- N¨m häc 2019 - 2020 dù kiÕn kÕt n¹p 01 ®ång chÝ công đoàn viên vµo §¶ng CSVN.

- §Õn nay sè đ¶ng viªn ®¹t trªn 58,8% c¸n bé c«ng nh©n viªn (10 ®ång chÝ đ¶ng viªn).

- Quan t©m tíi båi d­ưìng néi dung chư­¬ng tr×nh ®æi míi cho gi¸o viªn tÊt c¶ c¸c khèi, thùc sù ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o trong gi¶ng d¹y.

- Båi d­ưìng, häc tËp chu kú th­ưêng xuyªn cho gi¸o viªn.

- Bè trÝ s¾p xÕp hîp lý c«ng viÖc cho mi thµnh viªn trong héi ®ång.

- Quan t©m ®Õn tinh thÇn vµ vËt chÊt ®Õn ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong ngµy lÔ tÕt ®Ó hä yªn t©m c«ng t¸c.

- Tæ chøc cho c¸n bé gi¸o viªn c«ng nh©n viªn hµng n¨m ®i tham quan nghØ m¸t ®Ó më réng hiÓu biÕt vÒ ®Êt n­ưíc vµ con ng­ưêi ViÖt Nam.

c) Thực hiện tốt Thông tư 22/2016/BGD-ĐT về đổi mới nhận xét đánh giá học sinh Tiểu học.

2. Các chương trình nhiệm vụ cụ thể:

A- CH¦¥NG TRÌNH 1:

N©ng cao phÈm chÊt, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña ®éi ngò ®¸p øng yªu cÇu: “ChuÈn ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, x· héi ho¸”.

Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn phèi hîp chÆt chÏ víi Ban gi¸m hiÖu nhµ trư­êng x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc.

Ngay tõ ®Çu n¨m häc th«ng qua c¸c cuéc häp héi ®ång n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ tíi c«ng ®oµn viªn.

Thùc hiÖn chñ chư­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ nư­íc cña ®Þa ph­ư¬ng cña ngµnh vÒ x· héi ho¸ gi¸o dôc, luËt phßng chèng tham nhòng, luËt thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ.

T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®ång chÝ trong tr­ưêng tranh thñ häc tËp, båi d­ìng n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é .

Nªu cao tÝnh tæ chøc kû c­ư¬ng, nÒ nÕp, kû luËt trong gi¶ng d¹y, c«ng t¸c víi lư­¬ng t©m tr¸ch nhiÖm cña nhµ gi¸o.

Tæng kÕt ho¹t ®éng c«ng ®oµn tr­ưêng n¨m häc 2018 - 2019. T¹o ®µ cho c«ng ®oµn viªn thi ®ua c«ng t¸c tèt trong n¨m häc 2019 - 2020.

Tập trung đổi mới nhận xét đánh giá sự tiến bộ của học sinh khuyết tật.

B - CHƯƠNG TRÌNH 2:

Ch¨m lo ®êi sèng vµ b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña c¸n bé gi¸o viªn t¹o ®éng lùc n©ng cao chÊt lượng hiÖu qu¶ gi¸o dôc ®µo t¹o, ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt nư­íc.

Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn tiÕp tôc nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng míi trong ngµnh ®Ó tham gia víi phßng gi¸o dôc ®óng tinh thÇn nghÞ quyÕt cña §¶ng, nhµ n­ưíc. Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é tiÒn lư­¬ng cho gi¸o viªn, kh«ng ®Ó cã ®¬n khiÕu kiÖn lªn cÊp trªn.

Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn tham m­ưu víi Ban gi¸m hiÖu ®éng viªn c«ng ®oµn kÞp thêi b»ng tinh thÇn, vËt chÊt qua c¸c ®ît häc tËp chuyªn m«n, c¸c ho¹t ®éng mòi nhän nh­ư héi gi¶ng, c¸c ngµy lÔ tÕt, các đợt thăm quan trải nghiệm các trường chuyên biệt, v¨n nghÖ, thÓ dôc, thÓ thao

Kết hợp Ban giám hiệu tham gia bình xét cho các đồng chí được nâng lương đúng kỳ hạn, nâng lương sớm.

Tæ chøc viÖc th¨m hái, hiÕu hØ, vui buån cña c¸c c«ng ®oµn viªn trong trư­êng.

Động viên tinh thần các đồng chí công đoàn viên ở trường chuyên biệt phải trực đêm.

Quan tâm đến bếp ăn tập thể, vệ sinh an toàn thực phẩm, HS ăn đủ chất, đủ suất.

Quan tâm động viên đồng chí cấp dưỡng làm việc trong môi trường khó khăn chưa có bếp riêng biệt, nấu bằng nhiên liệu than ảnh hưởng đến sức khỏe.

Quan tâm đến các phòng nội trú của học sinh ấm về mùa đông mát vè mùa hè.

Phối hợp cùng phụ huynh quan tâm động viên đồng chí quản sinh, đồng chí cấp dưỡng, đồng chí bảo vệ bằng vật chất và tinh thần.

ưëng øng c¸c phong trµo ñng hé do cấp trên ph¸t ®éng.

C - CHƯƠNG TRÌNH 3:

Tæ chøc thùc hiÖn c¸c phong trµo thi ®ua, c¸c cuéc vËn ®éng mang tÝnh chÊt x· héi réng lín trong ngµnh.

TriÓn khai tæ chøc tèt c¸c cuéc vËn ®éng: “ D©n chñ - kû c­ư¬ng - t×nh th­ư¬ng - tr¸ch nhiÖm” tíi gi¸o viªn vµ tíi häc sinh nh­ gióp b¹n cïng tiÕn bé.

C«ng ®oµn phèi hîp víi nhµ tr­êng tæ chøc tèt héi d¹y, héi häc ngay tõ ®Çu n¨m. Nh­ư tæ chøc d¹y thèng nhÊt phư­¬ng ph¸p dạy trẻ khuyết tật phù hợp với từng dạng tật.

Häp ban thi ®ua tõ ®Çu n¨m häc ®Ò ra chØ tiªu thi ®ua cô thÓ, thÝch hîp ®Ó gi¸o viªn phÊn ®Êu. §éng viªn c«ng ®oµn viªn ®¨ng ký thi ®ua víi danh hiÖu cao. §¨ng ký viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®¹t gi¶i cao cÊp trư­êng, huyÖn vµ ®­ưîc ¸p dông .

Năm học 2018 – 2019 Tập thể nhà trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến, Công đoàn được UBND huyện tặng giấy khen.

Cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Oanh được UBND huyện tặng giấy khen, đ/c Nguyễn Thị Mai được Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen, đ/c Đào Thị Hoa được Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen và danh hiệu CSTĐCS, đ/c Vũ Thị Thoa đạt danh hiệu CSTĐCS, đ/c Nguyễn Thị Kiều Diễm và đ/c Đào Thị Lý LĐLĐ huyện tặng giấy khen...

Để thực hiện tốt các tiêu chí thi đua các đ/c công đoàn viên đã nỗ lực nhiệt tình tham gia các cuộc thi do nhà trường phát động: Phong trào viết chữ đẹp, phong trào làm đồ dùng dạy học, phong trào trang trí lớp học.

Phong trào thi viết chữ đẹp cấp trường và trang trí lớp học:

Các đ/c công đoàn viên thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng, gia ®×nh v¨n ho¸ d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh víi môc tiªu Êm no, b×nh ®¼ng, h¹nh phóc.

Phèi hîp víi §oµn thanh niªn, §éi ThiÕu niªn, tæ chøc c¸c phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ, thÓ dôc, thÓ thao vµo c¸c ngµy lÔ lín như­ : 20/10, 20/11, 22/12, 3/2, 8/3..

D – CHƯƠNG TRÌNH 4:

x©y dùng tæ chøc c«ng ®oµn v÷ng m¹nh tham gia x©y dùng §¶ng, Nhµ nư­íc trong s¹ch v÷ng m¹nh.

Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn hµng th¸ng ph¶i cã sù bµn b¹c, tham gia gãp ý tÝch cùc víi nhµ trưêng, th¸o gì khã kh¨n ®Ó nhµ trư­êng hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc ®ång thêi ®Ò ra néi dung biÖn ph¸p ho¹t ®éng cña C«ng ®oµn th¸ng tíi.

Ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng cña tõng ®ång chÝ trong ban chÊp hµnh c«ng ®oµn. Sau mçi th¸ng cã rót kinh nghiÖm tõng viÖc lµm ®èi víi tõng ®ång chÝ.

B¸m s¸t luËt C«ng ®oµn ViÖt Nam.

  1. thiÖu ®oµn viªn ­ưu tó vµo §¶ng.

Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp tËp huÊn, th«ng tin b¸o c¸o kÞp thêi. B¸o c¸o thu chi ®óng quy ®Þnh, chÝnh x¸c, ho¹t ®éng tÝch cùc gư­¬ng mÉu trong mäi c«ng viÖc.

E - CHỈ TIÊU THI ĐUA:

PhÊn ®Êu c«ng ®oµn tr­ưêng Trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy lµ C«ng ®oµn v÷ng m¹nh xuất sắc. §Ò nghÞ C«ng ®oµn cÊp trªn tÆng GiÊy khen .

100% c«ng ®oµn viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. Trong ®ã cã 100% c«ng ®oµn viªn ®¹t L§TT 30% - 35% ®¹t danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së.

Trư­êng ®¹t danh hiÖu trư­êng tiªn tiÕn . 01 tổ đạt danh hiệu tập thể tổ lao động tiên tiến.

2 - 3 công đoàn viên được cấp trên khen thưởng và tặng giấy khen. 5 CĐV đề nghị khen GVT - ĐVN.

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

* Th¸ng 8 vµ 9 n¨m 2019

- Tæng kÕt ho¹t ®éng C«ng ®oµn n¨m häc 2018- 2019 .

- TriÓn khai nhiÖm vô Công đoàn n¨m häc 2019 - 2020 cïng víi Héi nghÞ c¸n bé, c«ng chøc viªn chøc, người lao động.

- Tæ chøc ho¹t ®éng chµo mõng n¨m häc míi.

- C«ng ®oµn c¬ së phèi hîp víi nhµ trư­êng tæ chøc Héi nghÞ cán bộ, công chức, viªn chøc, người lao động.

- Bổ sung, hoàn thiện hå s¬ cña C«ng ®oµn c¬ së.

- Thực hiện tốt 2 cuộc vận động lớn của ngành "Mỗi giáo viên là một tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo", "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết vững mạnh về mọi mặt.

- Cùng với nhà trường xây dựng các mặt nề nếp của GV và HS.

- Dự kiến Hội nghị cha mẹ học sinh lần 1.

* Th¸ng 10 n¨m 2019

- §¨ng ký thi ®ua, ®¨ng ký ®Ò tµi khoa häc, s¸ng kiÕn kinh nghiÖm.

- Ph¸t ®éng Héi d¹y - Héi häc.

- Kû niÖm ngµy 20/10, tæng kÕt c«ng t¸c N÷ c«ng n¨m häc 2018- 2019.

- Ph¸t ®éng c«ng ®oµn viªn tiÕp tôc thùc hiÖn lêi kªu gäi “ Quyªn gãp vµ ñng hé häc sinh, gi¸o viªn vïng s©u vïng xa, ®Æc biªt khã kh¨n” mi gi¸o viªn tõ 80-100.000®, mi häc sinh 3.000® lËp danh s¸ch göi vÒ PGD tr­ưíc ngµy 30/10.

- GV chuÈn bÞ tèt c¸c hồ sơ, sổ sách đầu năm.

- Hoàn thành báo cáo Công đoàn đầu năm.

- Hội thảo tập huấn công tác CĐ.

- Hội giảng cấp trường.

* Th¸ng 11 n¨m 2019

- H­ưëng øng tèt phong trµo" Héi d¹y, héi häc". Gi¸o viªn vµ häc sinh thi ®ua lËp thµnh tÝch cao nhÊt chµo mõng "Ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam".

- Tæ chøc tốt các giê d¹y, ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ, TDTT chµo mõng ngµy 20/11.

- TiÕp tôc cuéc vËn ®éng hç trî GD miÒn nói, vïng s©u, vïng xa mi gi¸o viªn mét ngµy l­ư¬ng.

- Dù Héi nghÞ tæng kÕt thi ®ua n¨m häc 2018- 2019.

- Kû niÖm träng thÓ ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 - 11.

- Tæ chøc thi v¨n nghÖ, TD, chữ đẹp....... chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 - 11.

- Tæng kÕt thi ®ua kû niÖm ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam.

- Kết hợp với nhà trừơng xây dựng cơ sở vật chất trường học.

- Tổng kết phong trào Hội dạy – hội học.

* Th¸ng 12 n¨m 2019

- KiÓm tra c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ®oµn trong häc kú I.

- TiÕp tôc héi th¶o cuéc vËn ®éng: “ D©n chñ - kû c­ư¬ng - t×nh thư­¬ng - tr¸ch nhiÖm” vµ cuéc vËn ®éng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Và “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tự học và sáng tạo”.

- Nép b¸o c¸o s¬ kÕt häc kú vµ b¸o c¸o quyÕt to¸n quü C§ n¨m 2019, ngµy 25/12/2019.

- B¸o c¸o gi¸o viªn cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n ®Ó GD ®µo t¹o vµ C§GD tØnh cã kÕ ho¹ch hái th¨m, ®éng viªn vµ trî cÊp khã kh¨n trong ®ît tÕt .

- Kû niÖm ngµy Quèc phßng toµn d©n 22/12.

- GV chuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®ãn ®oµn thanh tra toµn diÖn cña PGD..

- Dự kiến Hội nghị phụ huynh lần 2.

- Kết thúc chương trình kỳ I .

* Th¸ng 01 n¨m 2020

- Tæ chøc s¬ kÕt häc kú I, thực hiện chương trình kì II.

- Tổ chức văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân.

- Héi gi¶ng “ Mõng §¶ng, mõng Xu©n”.

- S¬ kÕt, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c C«ng ®oµn häc kú I.

- B¸o c¸o ho¹t ®éng C«ng ®oµn häc kú I.

- Tæ chøc TÕt cho C«ng ®oµn viªn vui vÎ, an toµn, tiÕt kiÖm.

- GV, HS viÕt cam kÕt víi BGH vµ PGD.

* Th¸ng 02 n¨m 2020

- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kû niÖm ngµy thµnh lËp §¶ng 3/2.

- Tæ chøc cã ý nghÜa ngµy Quèc tÕ phô n÷ 8/3 vµ tæng kÕt phong trµo “ Giái viÖc trư­êng - §¶m viÖc nhµ”.

- Dù héi nghÞ H§C§ häc kú I vµ triÓn khai ho¹t ®éng C§ häc kú II tại Liên đoàn LĐ huyện.

- VËn ®éng c«ng ®oµn viªn ñng hé héi cùu gi¸o chøc huyÖn mi c«ng ®oµn viªn tõ 30- 50 ngh×n đồng.

- Kết hợp với nhµ tr­êng tæ chøc kim tra nÒ nÕp häc sinh.

* Th¸ng 3 n¨m 2020

- S¬ kÕt thi ®ua công tác Nữ công trong n÷ gi¸o viªn (Tõ ngµy 20/10/2019 ®Õn 8/3/2020).

- Kết hợp với nhà tr­ưêng tổ chức héi th¶o víi chuyªn ®Ò “ X©y dùng §¶ng trong trư­êng häc”.

- Båi d­ưìng nghiÖp vô cho tr­ưëng ban n÷ c«ng.

- C«ng ®oµn phèi hîp víi các tổ chuyªn m«n «n luyÖn tèt cho học sinh kiểm tra giữa kỳ II.

- X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc.

- Tæng kÕt phong trµo GVT- §VN vµo dÞp 8/3.

- Kết hợp víi các tổ chuyªn m«n đánh giá s¸ng kiÕn kinh nghiÖm vµ ®Ò tµi khoa häc t¹i tr­êng.

* Th¸ng 4 n¨m 2020

- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kû niÖm ngµy 30/4 vµ 1/5 vµ giao l­u v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao.

- Tæng kÕt phong trµo "Vë s¹ch ch÷ ®Ñp".

- Kiểm tra đồ dùng học tập, sách vở lần 2.

* Th¸ng 5 vµ 6 n¨m 2020

- Thùc hiÖn tèt nÒ nÕp chuyªn m«n.

- Kiểm tra định kì cuối năm học.

- Xét hoàn thành chương trình lớp học, kiểm tra hồ sơ học sinh.

- Bình xét thi đua cá nhân, tập thể.

- Hoµn thµnh c¸c lo¹i hå s¬ c¸ nh©n, hå s¬ C«ng ®oµn.

- ChuÈn bÞ kÕ ho¹ch nghØ phÐp, tham quan du lÞch hÌ 2019.

  • Tæng kÕt n¨m häc.

- Nép b¸o c¸o thi ®ua, b¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc.

- Hoàn thành công việc cuối năm.

- Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5.

- Họp Ban chỉ đạo trực hè, phòng chống bão lũ.

- Kiểm kê tài sản, lên kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất.

* Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung kÕ ho¹ch cô thÓ cña C«ng ®oµn trường Trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy n¨m häc 2019- 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều hành tác nghiệp
Văn bản mới
Tra cứu văn bản
Bài giảng điện tử
Thực đơn nội trú

Thực đơn hằng tuần

Thứ 2 ngày 01/10/2018
Trưa: Cơm tôm đất rang thịt đùi + canh thịt bò nấu rau bù ngót
Xế: Chuối lùn
Thứ 3 ngày 02/10/2018
Trưa: Cơm trứng chiên+thịt bò xay+canh xương khoai củ
Xế: Chè đậu đen xanh lòng
Thứ 4 ngày 03/10/2018
Trưa: Mỳ thịt gà
Xế: Bánh socola chocopie
Thứ 5 ngày 04/10/2018
Trưa: Cơm sườn hon + canh bí đao nấu thịt nạc vai 
 Xế: Sữa đậu nành
Thứ 6 ngày 05/10/2018
Trưa: Cơm thịt kho + đậu ve cà rốt xào+canh tôm nấu rau cải ngọt
Xế: Sữa chua hộp vinamilk